Lokacija JEK2

Umestitev JEK2 je načrtovana v neposredni bližini zdajšnje NEK. Predlog umešča JEK2 zahodno od obstoječe NEK. Primernost lokacije je bila predhodno že analizirana. V idejni zasnovi projekta smo opredelili mikrolokacijo, potreben prostor za objekte, razporeditev objektov, možnosti hlajenja na hladilne stolpe in možnosti priključka na zdajšnje stikališče ob NEK.

Preverili smo izvedljivost transporta največjih sestavnih delov od pristanišča Koper do lokacije v Krškem.

Potresna varnost zdajšnje NEK je v skladu z najvišjimi standardi v svetu, kar so potrdili tudi obremenitveni testi v decembru 2011. Raziskave ugotavljajo, da je območje, predvideno za JEK2, z vidika potresne varnosti ustrezno.

Naslednji korak projekta JEK2 je postopek sprejemanja državnega prostorskega načrta (DPN). Ta postopek vodi ministrstvo, odgovorno za urejanje prostora. Vanj se lahko vključijo vsi zainteresirani deležniki. V postopek se s svojimi strokovnjaki vključujejo tudi številni nosilci urejanja prostora, ki s podajanjem smernic sooblikujejo in vplivajo na umestitev posameznega objekta v prostor. Umestitev v prostor in sprejetje DPN sta torej kompleksna procesa, pri katerih se preučijo vsi morebitni vplivi na okolje in pri katerih sodelujejo številni strokovnjaki. Med nosilci urejanja prostora bodo med drugim sodelovali Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za kmetijstvo, Zavod za varstvo narave, Uprava za jedrsko varnost, Direkcija za vode, Zavod za ribištvo in drugi.

Postopek priprave državnega prostorskega načrta:

  1. Pobuda za državni prostorski načrt, javna objava
  2. Analiza smernic in sklep vlade o pripravi DPN
  3. Izdelava strokovnih podlag
  4. Študija variant z utemeljitvijo rešitve, okoljsko poročilo
  5. Javna objava, javna obravnava, odziv javnosti in NUP, stališča
  6. Izdelava dodatnih storokovnih podlag
  7. Predlog DPN
  8. Javna objava, usladitev rešitev
  9. Sprejem DPN