Zanesljiva in varna oskrba

Za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo je nujen in izvedljiv projekt, ki ustrezno odgovarja na ključne izzive energetske trileme. Zanesljivo in od vremena neodvisno obratovanje JEK2 bo močna opora večanju deleža obnovljivih virov energije in s tem prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo. Jedrske elektrarne kot zanesljiv in obsežen vir nizkoogljične električne energije so tudi idealen vir za proizvodnjo vodika in sintetičnih goriv.

Zanesljiva oskrba gospodinjskih in industrijskih odjemalcev ter javnega sektorja

Zanesljiva proizvodnja 9 TWh električne energije 24 ur dnevno, vse dni v letu (z izjemo obdobij menjave goriva in rednih načrtovanih vzdrževalnih del).

UČINKOVITOST RAZLIČNIH VRST ELEKTRARN
% POVPREČNE IZKORIŠČENOSTI NAZIVNE ZMOGLJIVOSTI ELEKTRARN

Podpora uvajanje OVE

Zanesljivo in od vremena neodvisno obratovanje JEK2 bo močna opora večanju deleža obnovljivih virov energije in s tem prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo. Jedrske elektrarne kot zanesljiv in obsežen vir nizkoogljične električne energije so tudi idealen vir za proizvodnjo vodika in sintetičnih goriv.

Domač vir energije

Jedrsko gorivo v jedrski elektrarni se praviloma dostavi in menja le enkrat na 18 mesecev. Nemotena proizvodnja 9 TWh iz jedrske elektrarne tako ni odvisna od morebitnih nepredvidljivih družbenih sprememb. S tem pomembno vpliva k zmanjšanju energetske uvozne odvisnosti Slovenije in prispeva tako h krepitvi zanesljivosti oskrbe kot k stabilnim, ugodnim cenam za gospodinjske odjemalce, industrijo in javni sektor.

Varnost obratovanja

Napredna tehnologija, tlačnovodni reaktor 3. generacije, skladna z najvišjimi varnostnimi standardi. Izpolnjevanje najvišjih mednarodnih varnostnih zahtev.

Podpora stabilnosti elektroenergetskega sistema Slovenije

Jedrska elektrarna zagotavlja sistemske storitve in odločilno prispeva k stabilnosti elektroenergetskega sistema z vidika regulacije frekvence. Pomembna je za zagotavljanje ustreznih napetostnih razmer v prenosnem omrežju.

Možnost souporabe toplote

Pozitiven vpliv na regijski razvoj zaradi možnosti souporabe toplote za daljinsko ogrevanje, industrijsko paro, v kmetijstvu itd.