Projekt JEK2

Sočasnost podnebne in energetske krize je bistveno spremenila razmere v evropski energetiki. Izkazalo se je, da je energetska uvozna odvisnost ena od ključnih ovir strateškega razvoja države, zato so razlogi za krepitev samooskrbe z električno energijo močnejši kot kadarkoli doslej.

JEK2 je osrednji strateški projekt Skupine GEN

Krizne energetske razmere zadnjega leta so naslovile potrebo po učinkovitejši in tesnejši povezavi proizvodnje in porabe električne energije, zato razvojno paradigmo utrjujemo v smeri, da:

  1. S proizvodnjo električne energije in zanesljivo oskrbo naših odjemalcev ter
    mednarodnim trgovanjem ustvarjamo prosti denarni tok in ga usmerjamo v
  2. investicije v jedrske tehnologije ter
  3. obnovljive vire energije, vire prožnosti in napredne storitve.

Osrednji razvojni projekt Skupine GEN je izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne, JEK2, ki bo omogočil dolgoročno energetsko neodvisnost.

Dolgoročna naložba v zanesljivo oskrbo z nizkoogljično električno energijo

JEK2 je dolgoročen in medgeneracijski projekt, ki bo prispeval h kakovosti oskrbe z elektriko v Sloveniji dolga desetletja. Projekt JEK2 je dolgoročna naložba v sodobno jedrsko elektrarno z obratovalno dobo več kot 60 let. Nova jedrska elektrarna bo tako dolga desetletja zagotavlja zanesljivo oskrbo z nizkoogljično električno energijo po stabilni in predvidljivi ceni, s čimer bo spodbujala gospodarski in družbeni razvoj ter povečevala kakovost življenja vseh prebivalcev Slovenije.

Glede višine investicijskih vlaganj za izgradnjo JEK2 v tej fazi projekta preučujemo različne finančne modele in tudi mednarodno prakso modelov financiranja, ki vključujejo tako zasebni kapital kot različne deleže lastniških vložkov podjetij, dolžniški kapital in drugo. Na osnovi rezultatov te analize se bo mogoče pogovarjati o konkretnih finančnih konstrukcijah projekta JEK2.