Pogosta vprašanja

Novi blok jedrske elektrarne bo Republiki Sloveniji omogočil dolgoročno energetsko samooskrbnost, hkrati pa ga potrebujemo za učinkovit elektroenergetski prehod in transformacijo v nizkoogljično družbo. Električna energija je energija prihodnosti, saj bo zaradi elektrifikacije (toplotnih črpalk, digitalizacije, elektro mobilnosti in novih tehnologij) in z njo opustitve fosilnih virov energije raba elektrike močno naraščala. Projekcije kažejo, da se bo letna poraba električne energije v Sloveniji do leta 2050 glede na sedanjo rabo več kot podvojila. Poleg rasti porabe električne energije se v Sloveniji soočamo tudi z relativno visoko starostjo energetskih objektov, ki jih bo v prihodnje treba nadomestiti. Po letu 2033 je načrtovan izklop TEŠ, ki trenutno zagotavlja približno tretjino domače proizvodnje, po letu 2043 pa se izteče tudi podaljšana obratovalna doba NEK.

V Sloveniji smo z domačimi viri v letu 2022 pokrili le 70 % potreb po električni energiji. Pričakovana nadaljnja rast uvozne odvisnosti Slovenije je strateško nesprejemljiva. Če želimo biti na področju električne energije samooskrbni, potrebujemo nove, zanesljive in hkrati okolju prijazne vire električne energije, saj bomo v nasprotnem primeru več kot 60 % električne energije uvažali iz tujine.

Ste v tem odgovoru našli kar ste iskali? Da / Ne

Jedrska energija ima vrsto prednosti, zaradi česar se številne države po svetu odločajo za gradnjo novih jedrskih elektrarn.

Okoljske prednosti: JEK2 zaradi minimalnega prostorskega odtisa ohranja naravne površine, habitate in biotsko raznovrstnost, ob tem pa je jedrska energija nizkoogljična.

Stabilnost elektroenergetskega sistema: Jedrske elektrarne sodijo med najbolj stabilne vire električne energije in zaradi svoje velikosti predstavljajo steber zanesljive oskrbe, saj pri polni moči delujejo več kot 90 % celotnega časa. S pasovnim obratovanjem zagotavljajo nujno potrebno pasovno energijo elektroenergetskega sistema, z vztrajnostjo velikega generatorja pa zagotavljajo ustrezno kakovost električne energije, ki jo potrebuje gospodarstvo in vsa napredna tehnologija.

Ekonomske prednosti: JEK2 bo zagotovil zanesljivo in cenovno dostopno električno energijo, ki bo slovenskemu gospodarstvu in družbi v celoti omogočala nadaljnji razvoj. Poleg tega bi projekt JEK2 v času gradnje na sami lokaciji zagotovil 10.000 novih delovnih mest, v času obratovanja pa več kot 2.000 neposrednih in posrednih delovnih mest.

Ste v tem odgovoru našli kar ste iskali? Da / Ne

Umestitev JEK2 je načrtovana v neposredni bližini zdajšnje NEK, ki z več kot 40-letnim uspešnim delovanjem predstavlja temelj zaupanja lokalnega in širšega okolja ter je gradnik družbene sprejemljivosti jedrske energije. Gre za prvovrstno energetsko lokacijo, ki ima zelo dobro povezljivost v elektroenergetsko omrežje s tremi visokonapetostnimi daljnovodi in ustreza zakonskim usmeritvam glede gradnje novih energetskih objektov.

Upošteva vse zahtevane kriterije, ki so pomembni za zanesljivo in varno obratovanje jedrske elektrarne. Na podlagi doslej opravljenih analiz lokacija omogoča potreben prostor za objekte, razporeditev objektov, možnosti hlajenja na hladilne stolpe in možnosti priključka na zdajšnje stikališče ob NEK.

Ste v tem odgovoru našli kar ste iskali? Da / Ne

Predviden je tlačnovodni (PWR) tip jedrske elektrarne, kakršen je tudi obstoječi NEK. Razlog za usmeritev v tlačnovodno tehnologijo je v znanju in izkušnjah, ki so jih v NEK in znanstvenih inštitucijah akumulirali v zadnjih 40 letih tako na področju obratovanja kot tudi na področju upravnega nadzora.

Predviden je reaktor, ki spada v 3. generacijo, kar pomeni, da izpolnjuje najstrožje varnostne zahteve. Statistika po svetu kaže, da gre za najbolj razširjen tip reaktorja, ki ima globalno najboljše varnostne izkušnje in je na trgu v smislu komercialne dobavljivosti tudi najbolj dosegljiv. Govorimo o preverjenih tehnologijah z referenčnimi izvedbami.

Ste v tem odgovoru našli kar ste iskali? Da / Ne

V teku so aktivnosti za pripravo na odločanje o projektu, pri čemer skupaj s pristojnimi ministrstvi koordinirano usklajujemo ključne mejnike do končne odločitve o investiciji. Osrednji fokus na GEN energiji namenjamo pripravi vloge za državni prostorski načrt (DPN), in sicer tako, da bi lahko v prostor umestili tudi elektrarno z večjo močjo, do 2.400 MW. Pri tem so ključne tudi informacije, pridobljene na podlagi strokovnega dialoga s potencialnimi dobavitelji.

Ste v tem odgovoru našli kar ste iskali? Da / Ne

Geopolitična situacija je precej spremenila in okrnila seznam potencialnih ponudnikov izpred začetka vojne v Ukrajini in energetske krize. V GEN energiji smo v zadnjem letu opravili tehnični dialog s tremi potencialnimi ponudniki (francoskim EDF, korejskim KHNP in ameriškim Westinghouse), s tem pa pridobili podatke o tehniki, ekonomskih predpostavkah, poslovnem modelu in druge pomembne vhodne podatke, potrebne za pripravo analiz oziroma podlag za nadaljnje odločanje o investiciji.

Ste v tem odgovoru našli kar ste iskali? Da / Ne

Energetsko dovoljenje je bilo v letu 2021 izdano za jedrsko elektrarno velikosti 1.100 MW. Ob energetski krizi so se mnoge okoliščine bistveno spremenile: okrepile so se potrebe po zanesljivi oskrbi z doma proizvedeno električno energijo, povečal se je interes po soinvestitorstvu, spremenil pa se je tudi seznam potencialnih dobaviteljev tehnologije. Zato se v GEN energiji intenzivno ukvarjamo z možnostjo postavitve tudi močnejšega reaktorja.

Razmislek o morebitnem močnejšem reaktorju je na mestu tudi z vidika velikega porasta potreb po električni energiji v širši regiji. Izbor moči reaktorja bo odvisen od več dejavnikov in perspektiv, med drugim od preučitve modelov financiranja.

Ste v tem odgovoru našli kar ste iskali? Da / Ne

Jedrska elektrarna je izjemno dolgoživ objekt, ki v najmanj 60 letih obratovanja proizvede enormne količine električne energije. Gre za dolgoročen in medgeneracijski projekt, ki bo prispeval h kakovosti oskrbe z elektriko v Sloveniji dolga desetletja.

Glede višine investicijskih vlaganj za izgradnjo JEK2 v tej fazi projekta preučujemo različne finančne modele in tudi mednarodno prakso modelov financiranja, ki vključujejo tako zasebni kapital kot različne deleže lastniških vložkov podjetij, dolžniški kapital in drugo. Na osnovi rezultatov te analize se bo mogoče pogovarjati o konkretnih finančnih konstrukcijah projekta JEK2.

Ste v tem odgovoru našli kar ste iskali? Da / Ne

Prikazanih 5 od 8 pogostih vprašanj

Prikaži več
Hvala za vaš odziv

Odgovori na vprašanja javnosti

21. 8. 2023: Odgovori na vprašanja ZEG s posveta o prihodnosti jedrske energije v Sloveniji 16. 6. 2023
5. 3. 2024: Odgovori na vprašanja ZEG ob predstavitvi načrtov GEN energije za razogljičenje slovenskega elektroenergetskega sistema in projekta JEK2 7. 2. 2024